123-3D - 3D Printers en 3D filament - Homepage logo
123 3D B.V.
Koningsbeltweg 52
1329 AK Almere
Telefoon: 0294-787127
Fax: 0294-787124
E-mail: info@123-3D.nl
meer dan 4 miljoen klanten! Thuiswinkel Waarborg

powered by 123inkt.nl

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% BTW)
Laagste prijs garantie!

Veiligheidsinformatie

 • Schadelijk bij inslikken.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
 • Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
 • Na inslikken onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • Bij contact op de huid voorzichtig wassen met veel water en zeep.
 • Na inademing de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Bij contact met de ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
 • Na morsen op kleding zo snel mogelijk de kledij uitdoen.
 • Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • Op een droge plaats bewaren.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In gesloten verpakking bewaren.
 • Bij maximaal 38 °C bewaren.