123-3D - 3D Printers en 3D filament - Homepage logo
123 3D B.V.
Koningsbeltweg 52
1329 AK Almere
Telefoon: 0294-787127
Fax: 0294-787124
E-mail: info@123-3D.nl
meer dan 4 miljoen klanten! Thuiswinkel Waarborg

powered by 123inkt.nl

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% BTW)
Laagste prijs garantie!

Veiligheidsinformatie

 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na het werken met dit product, grondig wassen.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • Beschermende kledij dragen.
 • Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.
 • De mond spoelen.
 • Bij contact met de huid: met veel water wassen.
 • Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.